กรมอู่ทหารเรือได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ ๓
Ship Technology for the Next Decade" (Ship Tech.III)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทนจะมาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการฯในงานจะมีการจัดการบรรยายทางวิชาการการจัดแสดงผลงานและเทคนิคต่างๆ ตลอดจนการสาธิตนำเสนอผลิตภัณฑ์
เครื่องมืออุปกรณ์ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายในของกองทัพเรือหน่วยงานภายนอกและสถาบันการศึกษาในประเทศรวมถึงผู้ที่สนใจซึ่งจะได้รับข้อมูลและ องค์ความรู้จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงกำหนดจัดนิทรรศการฯ ในวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ณ HALL ๒ อาคารอิมเพ็คเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์เมืองทองธานี
โทร 02-475 4041
08-0043 2115